Regulamin zasilania kont kierowcw

§1 Postanowienia oglne

1.Niniejszy regulamin okrela zasady wiadczenia przez Optima TOV sp. z o.o. usugi polegajcej na umoliwieniu zasilania (doadowywania) kont indywidualnych Uytkownikw (kierowcw) – tzw. konto Kierowcy, rozliczanych w formie przedpat, za porednictwem Dotpay S.A. – spki posiadajcej statut agenta rozliczeniowego, prowadzcej system autoryzacji i rozlicze na podstawie zgody Prezesa NBP z dnia 29.09.20089 r. nr 3/2008 oraz posiadajcej zgod na prowadzenie dziaalnoci w charakterze Krajowej Instytucji Patniczej, wydan przez KNF w dniu 03.09.2013 r., nr wpisu do rejestruIP14/2013, zarejestrowan w rejestrze usug patniczych dostpnych pod adresem https://erup.knf.gov.pl/view. Dziaalno DotPay podlega nadzorowi KNF. DotPay nie jest bankiem, nie prowadzi dziaalnoci o charakterze bankowym a czynnoci dokonywane w ramach Serwisu nie maj charakteru czynnoci bankowych lub przelewy24.pl - serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firm PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisan do Krajowej Instytucji Patniczej do rejestru krajowych instytucji patniczych prowadzonego przez Komisj Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 2. Korzystanie z usugi, o ktrej mowa w niniejszym Regulaminie, moliwe jest przy uyciu urzdzenia komunikujcego si z Internetem i wyposaonego w przegldark internetow lub inn aplikacj suc do wywietlania stron internetowych oraz wymaga zawartej umowy z OPTIMA TOV sp. z o.o., umoliwiajcej korzystanie z usug zasilenia konta rozliczanych w formie przedpat, za porednictwem Dotpay lub przelewy24.pl. 3. Optima TOV sp. z o.o. nie prowadzi dla Uytkownika (kierowcy) rachunku patniczego, o ktrym mowa w ustawie z dn. 19.06.2011 o usugach patniczych.

§2 Definicje

1. Dzie roboczy - dzie inny ni sobota oraz dzie ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w ktrym Optima TOV sp. z o.o. prowadzi swoj dziaalno. 2. Konto Kierowcy – konto, prowadzone dla Uytkownika serwisu przez Optima TOV sp. z o.o. za porednictwem DotPay lub przelewy24.pl w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem http://www.optitaxi.pl, w ktrym gromadzone s dane Uytkownika oraz informacje o dziaaniach Uytkownika w zwizku z korzystaniem z usug wiadczonych przez Optima TOV sp. z o.o. za porednictwem DotPay lub przelewy24.pl. 3. Akceptant – Optima TOV spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie, ul. Bacha 2, (kod pocztowy: 02-743), wpisana do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia xxx Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000559205, posiadajca kapita zakadowy w wysokoci 5000,00 z w caoci opacony, numer NIP 5170370046 oraz numer REGON 361567595, adres e-mail: biuro@optitaxi.pl. 4. Regulamin – niniejszy regulamin 5. Serwis - serwis internetowy dostpny pod adresem http://optitaxi.pl , prowadzony przez Optima TOV sp. z o.o. wsppracujcy z systemem informatycznym Dotpay lub przelewy24.pl, za porednictwem ktrego Uytkownicy mog korzysta z Usugi celem Zasilenia Konta. 6. Instytucja poredniczca – instytucja inna ni DotPay, za porednictwem ktrej Uytkownik przekazuje DotPay rodki dla celw zapaty Akceptantowi, w szczeglnoci bank, instytucja patnicza. 7. Usuga – jednorazowa usuga polegajca na umoliwieniu w ramach Serwisu uzupenienia doadowania przez Uytkownika konta prowadzonego przez Optima TOV sp. z o.o. za porednictwem Dotpay w formie przedpat, o kwot wskazan przez Uytkownika. Uytkownik – kady podmiot majcy miejsce zamieszkania lub siedzib w Polsce, ktry korzysta z Usug w ramach Serwisu na podstawie umowy zawartej z Akcetantem i ktry dokonuje Zasilenia Konta wasnego albo dokonuje Zasilenia Konta osoby trzeciej. Uytkownik OptiKierowca – podmiot, ktry zaoy konto Kierowcy w serwisie internetowym w domenie www.optitaxi.pl dla zasilenia swojego konta za porednictwem DotPay lub przelewy24.pl. Zasilenie Konta – doadowanie konta prowadzonego przez Optima TOV sp. z o.o. za porednictwem Dotpay lub przelewy24.pl o kwoty zadeklarowane przez Uytkownika.

§3 Charakterystyka Usugi

Optima TOV sp. z o.o. za porednictwem DotPay umoliwia Uytkownikom internetowe zasilanie kont uytkownikw za pomoc sposobw patnoci udostpnianych przez Konto DotPay lub przelewy24.pl. W ramach Usugi moliwe jest Zasilanie Konta o kwoty: od 10 do 999 PLN.

§4 Zasady Zasilania Kont

1. W celu Zasilenia Konta w ramach Serwisu Uytkownik powinien zalogowa si na swoim koncie poprzez podanie w odpowiednich polach: a) swojego numeru wywoawczego, b) jednorazowego hasa otrzymanego w formie komunikatu w aplikacji w telefonie podany podczas podpisywania umowy. Nastpnie, po zalogowaniu i wybraniu opcji „Doaduj”, Uytkownik w odpowiednich polach podaje wartoci Zasilenia Konta (kwotowo) i zostaje przekierowany na stron patnoci DotPay lub przelewy24.pl. Warunkiem przekierowania jest poprawne wypenienie wymaganych pl oraz zatwierdzenie Regulaminu Zasilania Kont Kierowcw. 2. Spenienie wymogw okrelonych powyej w ust. 1 niniejszego paragrafu warunkuje rozpoczcie procedury zwizanej z Zasileniem Konta. 3. Uytkownik uzyskuje dostp do planszy przedstawiajcej moliwe sposoby patnoci. Po wybraniu przez Uytkownika odpowiedniej, po podaniu swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a take zatwierdzeniu zapoznania si z zaczonymi regulaminami okrelajcymi zasady korzystania z patnoci DotPay lub przelewy24.pl, Uytkownik zostaje przekierowany na stron swojego banku lub innej instytucji i dokonuje Zasilenia Konta poprzez jeden z dostpnych sposobw patnoci, o ktrych mowa w § 3. 4. Zamwienie Usugi uznaje si za zoone przez Uytkownika z momentem dokonania patnoci za pomoc udostpnionych w Serwisie sposobw patnoci. 5. Po zoeniu zamwienia przez Uytkownika Dotpay lub przelewy24.pl kieruj do Uytkownika komunikat, w ktrym informuj o warunkach realizacji Usugi. Zoenie zamwienia stanowi ofert zawarcia Umowy skadan przez Uytkownika. 6. Zasilenie Konta nastpuje niezwocznie, jednak nie pniej ni do koca Dnia Roboczego nastpujcego po dniu zaksigowania patnoci przez Dotpay lub przelewy24.pl oraz pod warunkiem, e dokonana przez Uytkownika patno odpowiada kwocie wskazanej w formularzu zamwienia jako warto Zasilenia Konta. Z momentem potwierdzenia realizacji patnoci przez Dotpay lubprzelewy24.pl, Optima TOV sp. z o.o. przyjmuje ofert zawarcia umowy o wiadczenie Usugi, co jest rwnoznaczne z zawarciem umowy o wiadczenie Usugi na warunkach wynikajcych z Regulaminu. 7. Ch otrzymania potwierdzenia dokonanych wpat Uytkownik powinien zgosi do 5. dnia kolejnego miesica. Rachunek bdzie uwzgldnia wszystkie wpaty dokonane w danym miesicu kalendarzowym. 8. Z tytuu wiadczenia Usugi nie s pobierane jakiekolwiek dodatkowe opaty na rzecz Akceptanta ponad kwot doadowania. Skorzystanie z Usugi nie zwalnia jednak Uytkownika od ponoszenia kosztw wynikajcych z korzystania przez Uytkownika z wybranego sposobu patnoci, jak rwnie wynikajcych z uywanych przez Uytkownika rodkw porozumiewania si na odlego w celu zrealizowania Zasilenia Konta. Wskazane koszty ponosi Uytkownik, zgodnie z treci umw czcych Uytkownika z odpowiednimi podmiotami, w szczeglnoci bankami. 9. Uytkownikowi bdcemu konsumentem nie przysuguje prawo do odstpienia od umowy, o ktrej mowa ust. 6 niniejszego paragrafu, ze wzgldu na charakter Usugi, ktra zostaje w peni wykonana za wyran zgod konsumenta niezwocznie po zawarciu umowy o wiadczenie Usugi. 10. Wszelkie operacje finansowe zwizane z Zasileniem Konta wykonywane s wycznie w walucie polskiej.

§6 Dostpno patnoci

1. Z patnoci mog korzysta Uytkownicy majcy pen zdolno do czynnoci prawnych. 2. O moliwoci korzystania z Patnoci decyduje umowa zawarta pomidzy Uytkownikiem a Akceptantem, umowa pomidzy Uytkownikiem a instytucj poredniczc oraz umowa pomidzy DotPay i Akceptantem lub przelewy24.pl i Akceptantem.

§7 Niewaciwe uycie patnoci

1. Serwis nie moe by wykorzystywany do zapaty za usugi, ktrymi obrt nie jest zgodny z obowizujcymi przepisami prawa, a take takich, ktre naruszaj prawo osb trzecich. 2. Uytkownik nie moe dostarcza przez DotPay, przelewy24.pl i Serwis treci o charakterze bezprawnym. 3. Serwis nie moe by wykorzystywany w celu naruszenia lub obejcia przepisw prawa albo regu uczciwego obrotu.

§8 Zakres odpowiedzialnoci Optima TOV sp. z o.o.

1. Optima TOV sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoci za nastpstwa podania niewaciwych danych przez Uytkownika. 2. Optima TOV sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowiza wynikajcych z Regulaminu w przypadku, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siy wyszej lub jeeli brak odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie patnoci wynika z obowizujcych przepisw prawa.

§9 Postanowienia kocowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostpny dla kadego Uytkownika za porednictwem Serwisu w sposb umoliwiajcy jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w drodze elektronicznej. 2. Regulamin moe zosta zmieniony przez Optima TOV sp. z o.o. w kadej chwili. Zmiana Regulaminu staje si skuteczna z dniem udostpnienia zmienionego Regulaminu za porednictwem Serwisu. Informacje o zmianach Regulaminu i terminach wejcia ich w ycie zamieszczane bd w Serwisie z wyprzedzeniem nie krtszym ni 14 dni. Zmiana Regulaminu nie wpywa na sposb wykonania Usugi bdcej w trakcie realizacji. 3. Niniejsza umowa o wiadczenie Usugi zawierana na czas okrelony wycznie na potrzeby wykonania danej Usugi oraz innych obowizkw wynikajcych z Regulaminu zwizanych z Usug. 4. Prawem waciwym dla umowy o wiadczenie Usugi jest prawo polskie. 5. Jzykiem stosowanym w relacjach pomidzy PayU a Uytkownikiem jest jzyk polski. 6. Wszelkie spory rozstrzygane bd przez waciwe sdy powszechne. 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si obowizujce przepisy prawa.

Terms of supply accounts drivers

§1 General 1. These regulations define the rules of the Optima TOV sp. services which enable power supply (charging) accounts of individual users (drivers) - the so-called. Driver account, settled in the form of prepayments, through Dotpay - The company owning the statute settlement agent, leading system of authorization and settlement on the basis of the consent of the President of the NBP of 29.09.20089 on. No 3/2008 and having permission to operate as the National Paying issued by the KNF on 03.09.2013 r. No. entry to rejestruIP14 / 2013, registered in the register of payment services available at https://erup.knf.gov.pl/view. DotPay activity is supervised by the Financial Supervision Authority. DotPay is not a bank, does not operate a banking and transactions carried out within the Service are not banking activities or przelewy24.pl - Przelewy24 service is used by PayPro SA, ul. Chancellor 15, 60-327 Poznan tel. (61) 847-52-64, fax: (61) 847-08-38, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA - entered in the National Register of Paying for domestic payment institutions maintained by the Financial Supervision Commission under the entity in the PFSA IP24 / 2014 2. Using the services referred to in these Rules, it is possible using the device communicates with the Internet and with a Web browser or other application for viewing web pages and requires a signed contract with the OPTIMA TOV sp. Z oo, enabling the use of supply services account prepayments are settled via the Dotpay or przelewy24.pl. 3. Optima TOV Sp. Z o.o does not lead to the user (driver) a cash payment referred to in the Act dated. 19.06.2011 payment services.

§ 2 Definitions 1. Business Day - a day other than a Saturday and public holiday work in the Polish Republic, in which the Optima TOV sp. It operates. 2. Drivers Account - an account maintained for the service through Optima's TOV sp. via DotPay or przelewy24.pl the website maintained at http://www.optitaxi.pl in which data on user and information about the user's activities in connection with the use of services supplied by Optima TOV sp. via DotPay or przelewy24.pl. 3. Merchant - Optima TOV limited liability company with its registered office in Warsaw at ul. Bach 2, (postal code: 02-743), entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court in Rzeszw, XII xxx Department of National Court Register, under KRS number 0000559205, which has registered capital of 5000,00 z fully paid, NIP 5170370046 and REGON number 361567595, e-mail: biuro@optitaxi.pl. 4. Regulations - these regulations 5. Service - Internet service available at http://optitaxi.pl, led by Optima TOV sp. cooperating with the IT system Dotpay or przelewy24.pl through which users can use the Service objective of top-up accounts. 6. Intermediate - institution other than DotPay through which the User gives DotPay measures for the purposes of payment of the Seller, a bank, a payment institution. 7. The service - a one-time service consisting in enabling the Service to supplement top-up by the user account to be run by Optima TOV sp. through Dotpay in the form of a prepayment, the amount indicated by the User. User - any entity residing or established in Poland, which uses the Services in the Service under an agreement with Akcetantem and who makes top-up accounts, or make your own top-up accounts of a third party. User OptiKierowca - an entity which created an account Motorists on the website in the domain www.optitaxi.pl to fund your account via DotPay or przelewy24.pl. Topping - top-up conducted by Optima TOV sp. through Dotpay or przelewy24.pl of the amount declared by the user.

Characteristics §3 Services Optima TOV Sp. Z o.o via DotPay lets users access the power of user accounts using the payment methods provided by Dotpay account or przelewy24.pl. As part of the services it is possible to supply accounts for amounts: from 10 to 999 PLN.

§4 Power Principles of Accounts 1. In order to top-up accounts through the Service User should log into your account by entering in the appropriate fields: a) its number, call sign, b) one-time password received in the form of an application on the phone specified when signing the contract. Then, after logging in and selecting "Buy" user in the appropriate fields gives the top-up accounts (fixed amount) and is redirected to the payment DotPay or przelewy24.pl. The condition for forwarding is correctly completed the required fields, and approval of the Rules of Power Drivers Accounts. 2. Compliance with the requirements set out in the paragraph above. 1 of this section determines that the procedure related to payment. 3. The user accesses the board showing possible ways of payment. When the user selects an appropriate, after the administration of your name and email address, as well as approval familiarize yourself with the accompanying regulations defining the rules for the use of payment DotPay or przelewy24.pl, the user is redirected to your bank or other institution and makes top-up Accounts through one of the available methods of payment referred to in § 3. 4. Order Services shall be deemed to have been submitted by the User at the moment of payment using the Website available payment methods. 5. After placing an order by the User Dotpay or przelewy24.pl's address to the message, which inform about the conditions the Service. Placing an order constitutes an offer to conclude a folded by the User Agreement. 6. Top-up accounts shall take place immediately, but no later than the end of the Business Day following the date of posting payments by Dotpay or przelewy24.pl and provided that the payment made by the user corresponds to the amount indicated in the order form as a top-up accounts. Upon confirmation of payment by Dotpay lubprzelewy24.pl, Optima TOV sp. accepts an offer to conclude a contract for the provision of services, which is equivalent to signing a contract for the provision of services under the terms of the Regulations. 7. The desire to obtain confirmation of payments made user should be reported to the fifth day of the following month. The bill will take into account all payments made in a given calendar month. 8. For the provision of services are not charged any additional fees to the Acceptor more than the amount of boost. The use of the Service does not relieve the user from incurring costs resulting from your use of the chosen method of payment, as well as under used by the User means of distance in order to achieve top-up accounts. It costs borne by the User, according to the agreements linking the User with the relevant parties, in particular banks. 9. The user is a consumer is not entitled to withdraw from the contract referred paragraph. 6 of this paragraph, due to the nature of the services, which will be fully implemented with the express consent of the consumer immediately after the conclusion of the contract for the provision of services. 10. All financial operations related funding options are executed only in the Polish currency.

§ 6 Availability payments

1. Payments can enjoy Users with full legal capacity. 2. The possibility to use payments determined by agreement between the User and Acceptor, the agreement between you and the intermediary body and the agreement between DotPay and Acceptor or przelewy24.pl and Acceptor.

§ 7 of the Misuse of payments

1. The website can not be used to pay for services which are traded does not comply with the law, as well as those that infringe the rights of third parties. 2. You can not ship by DotPay, przelewy24.pl and services illegal content. 3. Service can not be used to violate or circumvent the law or the rules of fair trade.

§8 Responsibility Optima TOV sp.

1. Optima TOV Sp. Z o.o is not responsible for the consequences of giving incorrect data by the user. 2. Optima TOV Sp. Z o.o is not responsible for failure or improper performance of obligations under the Regulations, if it is caused by events of force majeure or if the lack of accountability for non-performance or improper performance payments due to the current laws.

§ 9 Final Provisions

1. These Regulations are available for each user through the Website in a way that allows its acquisition, playback and recording by electronic means. 2. Rules may be changed by Optima TOV sp. anytime. Amendments to the Regulations shall take effect on the date of the amended Regulations made available via the Service. Information about the changes of the Terms and dates of their entry into force will be published on the Website in advance of not less than 14 days. Amendments to the Regulations does not affect the way the Service which is in progress. 3. This Agreement for the provision of services concluded for a fixed period only for the performance of the Services and other obligations under the Regulations related to the Service. 4. The law applicable to contracts for the provision of services is the Polish law. 5. The language to be used in relations between Allegro and the User is Polish. 6. Any disputes shall be settled by the competent courts of law. 7. In matters not regulated apply under applicable law. Suggest an edit Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder Turn off instant translationAbout Google TranslateMobileCommunityPrivacy & TermsHelpSend feedback